วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผลการประชุม ARF DOD และ ARF ISG on CBMs and PDผลการประชุม ASEAN Regional Forum Defence Officials' Dialogue (ARF DOD) และการประชุม ASEAN Regional Forum Inter – Sessional Support Group on Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy (ARF ISG on CBMs and PD) ระหว่าง 30 พ.ย. – 4 ธ.ค.2557 ณ รัฐมาละกา ประเทศมาเลเซีย
วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ 
เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Experts’Working Group : EWG)ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting – Plus: ADMM - Plus) และกำหนดแนวทางการประชุม ARF DOD ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน ประเทศสมาชิก ARF 26 ประเทศและสหภาพยุโรป (EU) เข้าร่วมการประชุมฯ ในส่วนของประเทศไทยมี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม และ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม

ผลการประชุม ARF DOD

 1. คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ชี้แจงสถานะล่าสุดของการดำเนินงาน ดังนี้
  1. ด้านความมั่นคงทางทะเล (อินโดนีเซีย และบรูไน เป็นประธานร่วม) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และฝึก Table Top Exercise ในปี 2557 รวมทั้งจะมีการฝึกภาคสนามด้านความมั่งคงทางทะเลร่วมกับการฝึกต่อต้านการก่อการร้ายในปี 2559 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
  2. ด้านการแพทย์ทหาร (ไทย และรัสเซีย เป็นประธานร่วม) มีการจัดประชุมหน่วยแพทย์ทหารประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เมือ 20 – 29 ต.ค.2557 ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติเปลี่ยนชื่อศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Military Medicine Coordination Center : AMMCC) เป็นศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Military Medicine : ACMM) และจะจัดการฝึกร่วมด้านการแพทย์ทหารและด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ในปี 2559 เพื่อทดสอบการจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารเอเซียน ณ ประเทศไทย
  3. ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (สิงคโปร์และออสเตรเลีย เป็นประธานร่วม) จะมีการฝึกด้านการต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกับการฝึกด้านความมั่นคงทางทะเลในปี 2559
  4. ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ  (สปป.ลาว และ ญี่ปุ่น เป็นประธานร่วม) มีการประชุมเกี่ยวกับกฎหมายและการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกด้านข้อมูล
  5. ด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (กัมพูชา และ เกาหลีใต้ เป็นประธานร่วม) มีการประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพ ณ กล.ต. เมื่อ 24 – 25 ก.ย.2557
  6. ด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (เวียดนาม และ อินเดียเป็นประธานร่วม) มีการประชุมครั้งที่ 1 ณ เวียดนาม เมื่อ 17 – 20 มิ.ย.2557 และครั้งที่ 2 ณ อินเดีย เมื่อ 3 – 5 ธ.ค.2557 ซึ่งจะมีการจัดทำแผนงานที่ชัดเจนหลังการประชุม
 2. ที่ประชุม เห็นควรจัดการประชุม ARF DOD ปีละครั้ง ในห้วงเดียวกับการประชุม ARF Senior Officias’ Meeting และ ARF ISG on CBMs and PD ร่วมทั้งการขยายความร่วมมือไปสู่ภาคพลเรือน และเพิ่มความร่วมมือด้านการค้นหาและช่วยชีวิตให้มากขึ้นทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
ผลการประชุม และ ARF ISG on CBMs and PD 
 • ผู้แทนประเทศจีน แจ้งว่าการประชุม ARF TRAINING Course on Preventive Diplomacy ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน  เมื่อ 13 – 19 ต.ค.2557  ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง 
 • ผู้แทนประเทศญี่ปุ่น แจ้งกำหนดจัดการประชุมฯ ครั้งต่อไป ณ กรุงโตเกียว  ในห้วง เม.ย. หรือ พ.ค.2558 
 • ผู้แทนประเทศมาเลเซีย แจ้งกำหนดการประชุม ADMM ระหว่าง 15-16 มี.ค.2558  และการประชุม ADMM Retreat ระหว่าง 16 – 17 พ.ย.2558 และการประชุม ADMM – Plus ระหว่าง 18-19 พ.ย.2558 
**********************

อ่านเพิ่มเติม ASEAN Regional Forum (ARF)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น