วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โรงงานขาเทียมพระราชทานในประเทศไทย


มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานกำเนิดโดย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี พ.ศ.2535 เมื่อทรงทราบว่า รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ สามารถประดิษฐ์ขาเทียมที่มีน้ำหนักเบา สวมใส่ สบาย จากขยะพลาสติกและมีราคาถูกกว่าขาเทียมต่างประเทศที่ผลิตในประเทศไทยถึง 10 เท่า ทรงมีพระราชดำริ ให้จัดตั้งมูลนิธิขาเทียมฯ ขึ้นเพื่อทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดที่ยากไร้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดมูลค่าและไม่เลือก เชื้อชาติ ศาสนา

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2535 โดย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์ และทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์ประธาน ทั้งสองพระองค์ พระราชทานทุนทรัพย์ประเดิมในการจัดตั้งมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวนหนึ่งทำให้มูลนิธิขาเทียมฯ สามารถให้การบริการจัดทำขาเทียม ให้แก่คนพิการขาขาด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธาน ของมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อสืบทอดพระราชกรณียกิจต่อจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่ 26 มกราคม พ.ศ.2552 เป็นต้นมา

จากการที่มูลนิธิขาเทียมฯ ได้จัดหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ไปยังท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา เพื่อจะให้คนพิการที่ยากไร้ด้อยโอกาสได้รับขาเทียมอย่างรวดเร็วและทั่วถึงตามพระราชประสงค์ของสมเด็จย่าและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพราะคนพิการที่ยากไร้ด้อยโอกาส ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกล ทุรกันดาร เมื่อสูญเสียขาก็ไม่สามารถจะไปขอรับบริการทำขาเทียมจากหน่วยงานของรัฐเพราะมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันการทำขาเทียมในโรงพยาบาลประจำจังหวัด คนพิการต้องรอคิวเป็นเวลานาน ต้องเดินทางไปติดต่อที่โรงพยาบาลหลายครั้งจึงจะได้รับขาเทียม และในบางพื้นที่ถึงแม้มูลนิธิขาเทียมฯ จะจัดออกหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการก็ยังไม่สามารถจะมารับบริการได้ทั่วถึง และขณะเดียวกันขาเทียมเมื่อใส่มาเป็นเวลานานอาจชำรุดซึ่งก็ต้องมีการซ่อมแซมด้วย

จากปัญหาดังกล่าวนั้น รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ จึงได้จัดตั้งโรงงานทำขาเทียมร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้คนพิการได้รับขาเทียมโดยเร็ว อีกทั้งจะเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น และจะเป็นการให้บริการที่ยั่งยืน คนพิการสามารถเข้าถึงจุดบริการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อย
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ
รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ
รับรางวัล รามอนแมกไซไซ
ณ ประเทศฟิลิปปินส์
วันที่ 31 สิงหาคม 2551

ข้อสำคัญในโครงการนี้ รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ ได้ให้แนวคิดในการดำเนินงานคือ ให้ชุมชนคัดเลือกคนพิการขาขาดที่ร่างกายแข็งแรง สมองดี แห่งละ 2-3 คน ส่งมายังมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อรับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำขาเทียมที่มูลนิธิขาเทียมฯ ได้คิดค้นขึ้น เพื่อให้ช่างที่ได้รับการอบรมสามารถทำขาเทียมที่ดีและมีคุณภาพ คนพิการที่ผ่านการอบรมจากมูลนิธิขาเทียมฯ จะสามารถกลับไปให้บริการทำขาเทียมที่ดี เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการขาขาดในชุมชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิขาเทียมฯ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ปัจจุบันนี้มูลนิธิขาเทียมฯ ได้จัดตั้งโรงงานทำขาเทียมร่วมกับชุมชนและโรงพยาบาลชุมชนไปแล้ว 30 แห่ง โดยมูลนิธิขาเทียมฯ ให้การสนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้แก่โรงงานทำขาเทียมโดยไม่คิดมูลค่า ในอนาคตมูลนิธิขาเทียมฯ มีเป้าหมายจะขยายการจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดละ 1 แห่งทั่วประเทศต่อไป ซึ่งจะทำให้คนพิการที่อยู่ตามชนบทได้รับขาเทียมอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ยั่งยืน ทำให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองและประกอบอาชีพได้โรงงานขาเทียมในประเทศไทย

ปัจจุบันโรงงานขาเทียมมีเปิดให้การบริการตามภูมิภาค ดังแสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้

ภูมิภาค
จังหวัด
สถานที่ให้บริการ
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
สำนักงานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
199 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-112271-3 โทรสาร 053-112275
เว็บไซต์ http://www.prosthesesfoundation.or.th/
เชียงราย
โรงพยาบาลแม่ลาว
309 ม.3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 053-603100 โทรสาร 053-60311
เว็บไซต์   http://www.maelaohospital.com/
สุโขทัย
โรงพยาบาลกงไกรลาศ
148 ม.4 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โทรศัพท์ 055-691152, 055-625248-9          โทรสาร 055-691152 ต่อ 136
เว็บไซต์ http://www.kklh.go.th/
นครสวรรค์
โรงพยาบาลตาคลี
62 ถ.หัสนัย ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทรศัพท์ 056-801111
เว็บไซต์   http://118.175.82.172/new/
น่าน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
70 หมู่ 6 บ้านสวนดอก ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120
โทรศัพท์ 054-791104,054-756407 โทรสาร 054-791225
เว็บไซต์   http://www.puahospital.go.th/
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
อุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์
229 ม.5 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
โทรศัพท์ 045-859639 , 045-859640 โทรสาร 045-859639
สระแก้ว 
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
4 ถ.มหาดไทย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทรศัพท์ 0-3723-3033-4 โทรสาร 0-3723-3076
บุรีรัมย์
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
199 ม.9 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
โทรศัพท์ 044-679976,044-679957 โทรสาร 044-679976
เว็บไซต์   http://www.nongmaingam.go.th/
เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
ม.13 ถ.ละหานทราย-โนนดินแดง ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170          โทรศัพท์ 044-649009
โรงพยาบาลนางรอง
692 โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-633456 เว็บไซต์ http://61.19.158.203/nrh/
โรงพยาบาลคูเมือง
1011 ม.6 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โทรศัพท์ 044-699238-40 เว็บไซต์ http://122.154.129.170/kmh_web/
ร้อยเอ็ด  
โรงพยาบาลเสลภูมิ
279 ม.7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์/โทรสาร 043-551322-3
เว็บไซต์   http://www.selaphumhospital.go.th/
เลย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
168 ม.3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โทรศัพท์ 042-891276 โทรสาร 042-892379
เว็บไซต์   http://www.dansaihospital.com/
ชัยภูมิ
โรงพยาบาลภูเขียว
149 ม.4 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์ 044-861700-4 โทรสาร 044-844742
เว็บไซต์   http://www.phukieo.net/
สุรินทร์
โรงพยาบาลปราสาท
602 ม.2 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โทรศัพท์ 044-551295 เว็บไซต์ http://www.prasathsp.org/
นครราชสีมา
โรงพยาบาลปากช่องนานา
400 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-311856 โทรสาร 044-316527
เว็บไซต์   http://www.pnnh.go.th/
อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
291 หมู่ 6 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 045-511940-8 เว็บไซต์ http://www.amnathos.go.th/
กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุสินารายณ์
193 ม.13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทรศัพท์ 043-851290 เว็บไซต์ http://www.kuchihospital.com/
สกลนคร
โรงพยาบาลวานรนิวาส
1 หมู่ 9 ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
โทรศัพท์ 042-973411,042-973414 โทรสาร 042-973412
เว็บไซต์   http://www.wanorn.com/
มหาสารคาม
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทรศัพท์ 043-761330,043-762042
เว็บไซต์   http://www.kosum.net/webkosum/
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลขุนหาญ
6 ม.6 ถ.ขุนหาญ-ศรีสะเกษ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์ 045-637468-70 โทรสาร 045-679016
ภาคกลาง
นครปฐม
โรงพยาบาลดอนตูม
183 หมู่ 5 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โทรศัพท์ 034-381768 โทรสาร 034-381465
เว็บไซต์   http://www.dontumhospital.com/

สมุทรสาคร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
450/4 สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034-844430 โทรสาร 034-473388
เว็บไซต์   http://www.ktbhos.com/thai/

พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลภาชี
32 ม. 2 สุวรรณศร ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โทรศัพท์ 035-311112,035311955

สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลบางปลาม้า
215 หมู่ 6 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท์ 035-587 265,035-400-578 โทรสาร 035-400-578 ต่อ 191
เว็บไซต์   http://www.bangplamahospital.com/

ราชบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
8 ม.5 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ 032-362662-4 โทรสาร 032-362665
เว็บไซต์   http://www.chombunghospital.com/

ประจวบคีรีขันธ์    
โรงพยาบาลบางสะพาน
94 ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ 032 -691133,032-691357 โทรสาร 032-691756
เว็บไซต์   http://bsphosp.com/

สระบุรี
โรงพยาบาลแก่งคอย
107 ม.8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทรศัพท์ 036-244433,036-244611 โทรสาร 036-246975
เว็บไซต์   http://www.kkhos.com/
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลหัวไทร
16 ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ 075-337129 ต่อ 206 โทรสาร 075-337712 ต่อ 220
เว็บไซต์ http://www.huasaihospital.org/
สงขลา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ นาทวี
20 ม.1 ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทรศัพท์ 074-373080-9 โทรสาร 074-371333
ปัตตานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
162 ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411002,073-411412-3 โทรสาร 073-411414
เว็บไซต์   http://122.154.33.94/scph/
ตรัง
โรงพยาบาลห้วยยอด
17 ม.2 ถ.เทศารัษฎา ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทรศัพท์ 075-271049,075-272063 โทรสาร 07-5272-064
เว็บไซต์   http://www.huaiyothospital.com/
นราธิวาส
โรงพยาบาลตากใบ
114/63 ม.4 ถ.ท่าแพรก ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
โทรศัพท์ 073-581200 โทรสาร 073-524227


ขาเทียมช้างขาแรกของโลก

ที่มา มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น