วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของอาเซียน ครั้งที่ 2 (2st ADMM-Plus on HMA) : อินเดีย


ผลการประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของอาเซียน ครั้งที่ 2 (2st ADMM-Plus on HMA) ระหว่าง 3-5 ธ.ค.2557 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย 

วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานและประสานความร่วมมือของคณะทำงานฯ

ประธานร่วม กห.อินเดีย และ กห.เวียดนาม
ผู้แทนประเทศที่เข้าร่วมประชุม  ออสเตรเลีย  สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐฟิลิบปินส์ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
  • Situational update and current issue : Mine Action/UXO Disposal โดย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นผู้นำเสนอ
  • Identification of Avenues for Cooperation โดย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นผู้นำเสนอ
  • Capability development Plan for Affect Nations โดย ออสเตรเลีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นผู้นำเสนอ
  • การนำเสนอของ NGO เรื่อง "Jaipur Foot & Horizon"


*********************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น