วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ผลการปรับลดพื้นที่อันตรายฯ ของหน่วย HDO ในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2557


พื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดที่สามารถปรับลดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย
พื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด (CHA) ตามที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมต่างๆ ในประเทศไทยได้รายงานขอปลดปล่อยพื้นที่อันตรายให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย (Released area report) โดยผ่านการตรวจสอบและประเมินผลให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย (QC) จาก ศทช.ฯ เรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ 2557 สามารถดำเนินการได้ทั้งสิ้น  26,627,315 ตร.ม. รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 พื้นที่ CHA ที่สามารถปรับลดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557
พื้นที่
ปีงบประมาณ 2557
พื้นที่ปรับลด
(ตามแผน)(ตร.ม.)
พื้นที่ปรับลด
(ปฏิบัติจริง) (ตร.ม.)
สูง(+) หรือ
ต่ำ (-) กว่าแผน (ตร.ม.)
คิดเป็นร้อยละ
หมายเหตุ
นปท.1
3,009,224
1,350,775
-1,658,449
-55.11

นปท.2
4,585,925
4,815,427
+229,502
+5.00

นปท.3
9,162,838
7,375,105
-1,787,733
-19.51

นปท.4
11,092,834
9,607,419
-1,485,415
-13.39

NPA
2,919,196
3,041,417
+122,221
+4.18

APOPO-PRO
97,479
97,479
-
-

TDA

339,571
+339,571
+100

TMAC

122
+122
+100

 รวม
30,867,496
26,627,315
-4,195,181
-13.74

สรุปพื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด (CHA) ที่สามารถปรับลดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557 และทำการส่งมอบคืนให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ได้จำนวนทั้งสิ้น 26,627,315 ตร.ม. (26.62 ตร.กม.หรือ 16,642 ไร่เศษ) โดยพื้นที่ที่ทำการส่งมอบและประกาศรับรองเป็นพื้นที่ปลอดภัย สามารถจำแนกออกได้จำนวน 10 จังหวัด ดังแสดงไว้ตารางที่ 2


ตารางที่ 2 พื้นที่ปลอดภัยและทำการส่งมอบคืนให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2557 แยกรายจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย
ลำดับ
เขตพื้นที่
พื้นที่ส่งมอบ(ตร.ม.)
1
จ.เชียงใหม่
6,404,322
2
จ.อุบลราชธานี
5,316,155
3
จ.พะเยา
4,808,714
4
จ.ตราด
4,690,756
5
จ.ศรีสะเกษ
2,156,429
6
จ.น่าน
1,435,800
7
จ.สระแก้ว
1,350,775
8
จ.สุรินทร์
339,571
9
จ.จันทบุรี
124,671
10
จ.นครศรีธรรมราช
122

รวมทั้งสิ้น
26,627,315


สรุป
ปีงบประมาณ 2557 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1-4 และองค์กรปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ไม่ใช่ของรัฐ (NGO) ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการปรับลดพื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด (CHA) ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งสิ้น 30.86 ตร.กม. แต่ด้วยความยากลำบากในการเดินทางเข้าพื้นที่ประกอบกับพื้นที่ CHA ส่วนใหญ่เป็นป่าหนาแน่นและมีความลาดชันสูง งบปฏิบัติการที่แต่ละ นปท.ได้รับก็ลดลง ส่งผลให้งานการปรับลดพื้นที่ปลอดภัยในปีนี้ ต่ำกว่าแผนถึง 4.19 ตร.กม. ในปีงบประมาณ 2557 ประเทศไทยได้พื้นที่ปลอดภัยกลับคืนมาเพียง 26.62 ตร.กม. 

สรุป ณ วันที่ 30 ก.ย.2557 ประเทศไทยยังคงเหลือพื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด จำนวนทั้งสิ้น 476.10 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด******************************
ข้อมูลจาก  
ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล. (2557). รายงานผลงานของส่วนประสานการปฏฺิบัติและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2557. กรุงเทพฯ : ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น