วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติการทุ่นระเบิด พ.ศ.2556-2561


The Strategy of The United Nations on mine action 2013-2018
ยุทธศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติการทุ่นระเบิด พ.ศ.2556-2561Vision
The vision of the United Nation is a world free of the threat of mines and explosive remnants of war (ERW), including cluster munitions, where individuals and communities live in a safe environment conducive to development and where the human rights and the needs of mine and ERW, victims are met and survivors are fully integrated as equal members of their societies.

วิสัยทัศน์
โลกต้องปราศจากภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม(ERW) รวมทั้งระเบิดพวง สถานที่ที่ประชาชนอยู่อาศัยและชุมชนต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการพัฒนา ได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิมนุษยชนเมื่อต้องการให้มีการปฏฺิบัติการเกี่ยวกับทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม  ผู้ที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิดต้องถูกค้นพบและได้รับการช่วยเหลือให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมของพวกเขาอย่างเท่าเทียมกันกับคนปกติ

Mission statement
The United Nations work affected states to reduce the threat and impact of mines and ERW, including cluster munitions, on peace and security, humanitarian relief, human rights, and socio-economic development ; It does so in partnership with civil society, the private sector, international and regional arrangements, and donors with an aim to secure levels of prevention and protection for individuals and communities, and protection for individuals and communities, at which point UN mine action assistance is no longer requested. 

พันธกิจ
องค์การสหประชาชาติปฎิบัติงานในรัฐที่ได้รับผลกระทบ เพื่อลดภัยคุกคามและผลกระทบจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงครามรวมทั้งระเบิดพวง บนพื้นฐานแห่งสันติภาพและความมั่นคง การบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม ด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจ โดยร่วมมือกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชนระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และผู้บริจาคเงิน ที่มีความประสงค์ที่จะป้องกันและปกป้องประชาชนและชุมชน  และองค์การสหประชาชาติต้องให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว เมื่อได้รับการร้องขอจากบุคคลและชุมชนที่ต้องการการปฏิบัติการด้านทุ่นระเบิด 

Objectives
  1. Risk to individuals and the socio-economic impact of mine and ERW, including cluster munition, are reduce.
  2. Comprehensive support is provided by national and international actors to mine and ERW victims within broader responses to injury and disability.
  3. The transfer of mine action functions to national actors is accelerated, with national capacity to fulfill mine action responsibilities increased.
  4. Mine action is promoted and integrated in multilateral instruments and framework as well as national plans and legislation.
วัตถุประสงค์
  1. ลดความเสี่ยงของประชาชนและลดผลกระทบที่มีต่อภาคสังคมและเศรษฐกิจจากภัยของทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม รวมทั้งระเบิดพวง 
  2. จัดให้มีการสนับสนุนด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงครามอย่างทั่วถึง และสามารถสนองตอบความต้องการของผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดที่ได้รับการบาดเจ็บและพิการอย่างแท้จริง โดยองค์กรระดับชาติและระหว่างประเทศ 
  3. เร่งรัดและยกระดับการปฏิบัติการทุ่นระเบิดให้เป็นการปฏิบัติการในระดับชาติ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบมากขึ้น และมีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
  4. ส่งเสริมและบรูณการการปฏิบัติการทุ่นระเบิด โดยใช้เครื่องมือและโครงสร้างการทำงานอย่างหลากหลาย เช่นเดียวกับแผนและกฎหมายในระดับชาติ
(อ่านเพิ่มเติม)

********************************************
ชาติชยา ศึกษิต : 3 ต.ค.2557

ที่มา :
United Nation Mine Action Service. (2014). The Strategy of The United Nations on mine action 2013-2018.[Online]. Available : http://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/mine_action_strategy_mar15.pdf
[2557.ตุลาคม 3].

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น