วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

หารือการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ฯเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 13:30 น. พันเอก ดร.สุชาต   จันทรวงศ์ หัวหน้าส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) ได้ให้การต้อนรับ คุณมยุรี  ผิวสุวรรณ ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทย (THAI WITH DISABILITY FOUNDATION)  ซึ่งได้เข้าหารืออย่างไม่เป็นการถึงความเป็นไปได้ในการจดตั้ง "ศูนย์บริการคนพิการ"  ตามมาตรา 20/4 ใน พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 

ศูนย์บริการคนพิการนี้ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
  1. สำรวจ ติดตามสภาพปัญหาคนพิการ และจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการในเขตรับผิดชอบ
  2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด รวมทั้งการให้คำปรึกษา หรือช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 
  3. เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้
  4. ให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ
  5. ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  
  6. ประสาน คัดกรอง ส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
  7. ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ
  8. ติดตามและประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ และการดำรงชีวิตของคนพิการ
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฏหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการหรือสำนักงานมอบหมาย
โดยขั้นต้นทางมูลนิธิคนพิการไทย จะนำร่องในพื้นที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และ ต.คลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ  จะลงพื้นที่สำรวจประมาณเดือนพฤศจิกายน 2557 จึงอยากให้ทาง TMAC ช่วยสำรวจศักยภาพในพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นว่ามีทางเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร

***************************
ภาพ : จ.ส.อ.พรชัย ฉายินทุ
ข่าว : จ.ส.อ.วราวุฒิ ประสานสิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น